Nõuanded

Eramu küttesüsteemi ehitus ja remont

Ühe korteriga elamus (eramu) ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses muus hoones võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid. Täpsemalt saate lugeda nõuetest siit. Selles artiklis me käsitleme teemat lühidalt. Küttesüsteemi ehitamise/paigaldamise nõuded on esitatud standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus, Osa 3: Küttesüsteemid. Kahjuks on võimalik vastava standardiga tutvuda ainult raha eest. Miks see nii on, on endiselt selgusetu. On oluline erinevus, kas rajate küttelahendust uusehitisse või vahetate seda juba kasutuses olevas ehitises. Kui tegemist on olukorraga, kus hoonel on olemas kasutusluba, kuid on tekkinud vajadus muuta/vahetada hoone või hoone osa küttesüsteem või küttesüsteemi osa siis küttesüsteemi muutmine/vahetamine on ehitusseadustiku mõistes ehitise ümberehitamine juhul kui sellega muudetakse ehitise välisilmet või küttelahendust. Sellisel juhul tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele. Ehitusteatisega esitatav ehitusprojekt tuleb kohalikul omavalitsusel kooskõlastada päästeasutusega. Olemasoleva korstna puhul peab olema ka esitada hinnang korstnale. Kui hoonel on olemas korsten, millele soovitakse ühendada kütteseadet, siis tuleb kindlaks teha, kas olemasolev korsten ja planeeritav kasutuselevõetav korstnalõõr on sobilik ja ohutu planeeritava kütteseadmega kasutamiseks. Hinnangut korstnale võib anda selles valdkonnas pädevust omav isik, näiteks korstnapühkija või pottsepa kutsetunnistust omav isik. Kui tegemist on olukorraga, kus soovitakse ehitada uut hoonet, kuhu on ettenähtud tahkekütusel töötav küttesüsteem siis ehitustegevuse alustamiseks peab olema kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) poolt väljastatud ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb esitada KOV-le ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt. KOV määrab milliste asutuste kooskõlastus on vajalik hoone ehitusprojektile, et väljastada ehitusluba. Üks asutus on kindlasti Päästeamet. Kui ehitusprojektil on kõik vajalikud kooskõlastused olemas võib KOV väljastada ehitusloa ning pärast ehitusloa väljastamist võib alustada ehitamisega.